Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

versie 1 januari 2022

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoopovereenkomst tussen slow wine – Footprint VOF, met maatschappelijke zetel te Bovenstraat 76, 3770 Kanne Riemst en KBO/BTW-nummer BE0554720927 (hierna “slow wine”) en haar klant (hierna de “klant”). Zij worden geacht te zijn aanvaard door opdrachtbevestiging of door gebrek aan bezwaar geuit door de cliënt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de algemene voorwaarden.

2. Alle leverbonnen en facturen van slow wine zijn betaalbaar op diens maatschappelijke zetel binnen de betalingstermijn zoals vernoemd op het betaaldocument. Indien de klant niet akkoord gaat met het betaaldocument dient hij deze binnen 8 kalenderdagen vanaf de leverbon/factuurdatum schriftelijk te protesteren.

3. Bij laattijdige betaling zal elk onbetaald bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de toepasselijke wettelijke interestvoeten en met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% op het onbetaalde bedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

4. Bij wanbetaling kan slow wine beslissen haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten tot volledige betaling van de openstaande bedragen. Slow wine zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die hierdoor ontstaat. Opschorting of beëindiging van de samenwerking doet niets af aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed door de klant.

5.Ingeval slow wine aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Slow wine is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden).

 1. De klant gaat akkoord dat slow wine voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere deskundigen naar keuze van slow wine. Slow wine is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten en tekortkomingen van dergelijke derden waarop zij een beroep doet, ongeacht of deze derde zijn kosten en erelonen aan slow wine dan wel aan de klant aanrekent.

  7. In geval van overmacht zal slow wine niet aansprakelijk zijn tegenover de klant en zal slow wine geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van slow wine worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende vijf werkdagen of meer voortduurt, zijn slow wine en de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering door slow wine zou hinderen en waarop de onderneming geen controle heeft.

  8. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, verbindt slow wine zich ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

  Slow wine heeft naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zal slow wine voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

  9. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn wegens strijdigheid met een bepaling van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet ongeldig of onafdwingbaar is, niet aan.

  10. De rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen voortvloeiend uit dergelijke rechtsverhoudingen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen, afdeling Tongeren.

Zakelijke gegevens

Handelsnaam: Footprint VOF
BTW-nummer: BE0554720927
Vestigingsadres: Bovenstraat 76, 3770 Riemst | België
Iban: BE28 5230 8067 9120
Bic: TRIOBEBB

Contactgegevens

Olga Haveman | olga@slow-wine.net | gsm +32 (0)468 18 94 93
Elias Fraikin | elias@slow-wine.net | gsm +31 (0)6 10 37 58 64

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIVACYVERKLARING

Verwerking van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy. Voor zover wij persoonlijke informatie van u verzamelen, verwerken of gebruiken, gebeurt dit in overeenstemming met de geldende Europese voorschriften (‘GDPR-wetgeving’= General Data Protection Regulation).

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers uitsluitend om online-verkoop van onze producten te kunnen realiseren. Het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens van onze gebruikers vindt alleen na toestemming van de gebruiker plaats. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer het om gegronde redenen niet mogelijk is om vooraf toestemming te verkrijgen en wanneer de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke bepalingen toegestaan is.

Duur opslag

Uw persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra u aangeeft niet langer in het bestand opgenomen te willen zijn.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens die u beschikbaar heeft gesteld worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of ter voorkoming van fraude of wanneer dit wettelijk verplicht is. Wij kunnen uw persoonsgegevens slechts in overeenstemming met de wetgeving en voorschriften aan derden doorgegeven. Dit geldt in het bijzonder aan de externe dienstverleners van accountancy-, ICT- en transportdiensten waarmee wij samenwerken. Deze dienstverleners zijn alleen geautoriseerd om persoonlijke gegevens te gebruiken voor zover dit nodig is om hun diensten aan ons te leveren.

Nieuwsbrief

Wij bieden incidenteel een nieuwsbrief aan. In dat geval krijgt u de mogelijkheid om u aan of af te melden voor nieuwsbrieven. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u af te melden.

Rechten van betrokkenen

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heeft u het recht om ons een verzoek te sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen of kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens of de verwerking ervan beperken. U kunt dit verzoek per e-mail sturen aan:
Olga Haveman | olga@slow-wine.net | gsm +32 (0)468 18 94 93
Elias Fraikin | elias@slow-wine.net | gsm +31 (0)6 10 37 58 64
Desgewenst kan informatie worden ingewonnen bij de bevoegde overheidsinstanties.

Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs.