Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

versie 1 september 2019
1. Algemeen

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere offerte, opdrachtbevestiging, bestelbon, verkoop- of aankoopovereenkomst tussen slow wine – Footprint VOF, met maatschappelijke zetel te Bovenstraat 76, 3770 Kanne Riemst en KBO/BTW-nummer BE0554720927 (hierna “slow wine”) en haar klant (hierna de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst.
1.2 De Klant wordt geacht zich volledig en onherroepelijk akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling of opdracht. De aanvaarding impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden zodat deze niet tegenstelbaar zijn aan slow wine.
1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.

2. Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen van slow wine zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en binden haar als dusdanig niet. Behoudens andersluidend dwingend recht, verbindt elke door de Klant persoonlijk gedane bestelling of order via de website www.slow-wine.net, mail, telefoon of social media, de Klant, doch slow wine slechts na schriftelijke bevestiging of aanvaarding ervan.
2.2 Indien de orderbevestiging van slow wine enige wijziging of toevoeging bevat of hoe dan ook van de oorspronkelijke order verschilt, wordt de overeenkomst als gesloten beschouwd, tenzij de Klant binnen de 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging verklaart er niet akkoord mee te gaan.
2.3 Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door slow wine.

3. Omschrijving van de te leveren goederen en diensten

3.1 Een beschrijving van de te leveren goederen en diensten is opgenomen in een afzonderlijke orderbevestiging en/of overeenkomst tussen slow wine en de Klant.
3.2 Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, erkent en aanvaardt de Klant de technische beperkingen, garantiebeperkingen en/of eventuele andere opmerkingen en voorbehouden zoals opgenomen in de offerte, de orderbevestiging en/of enige afzonderlijke overeenkomst tussen slow wine en de Klant.

4. Prijzen en betaling

4.1 De goederen en diensten worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de bestelbon. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door slow wine vermelde prijzen excl. taksen, BTW, verpakkingskosten, transport- en verzekeringskosten, die integraal ten laste van de Klant zijn.
4.2 Wijzigingen door de Klant na de initiële bestelling, zullen enkel worden doorgevoerd indien (i) slow wine hiermee uitdrukkelijk instemt; en (ii) de Klant aanvaardt dat slow wine alle bijkomende prijsaanpassingen en kosten integraal aan de Klant kan doorrekenen.
4.3 Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de 8 dagen na verzending van de factuur bij gebreke waaraan de facturen als definitief aanvaard worden beschouwd.
4.4 Behoudens afwijkende bepaling, is de factuur van slow wine contant en netto betaalbaar op diens maatschappelijke zetel uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur.
4.5 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag a rato van 10% per jaar, alsook een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
4.6 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt slow wine zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de lopende overeenkomst te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot slow wine de volledige betaling (incl. interesten en kosten) heeft ontvangen.
4.7 Indien slow wine op enig moment twijfels heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, behoudt slow wine zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen.

5. Levering

5.1 Behoudens andersluidend dwingend recht of uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, wordt de datum van levering enkel als inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend en kan vertraging in de levering geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling.
5.2 De levering geschiedt conform de afgesproken plaats van levering en tarieven.

6. Controle, klachten en garantie

6.1 De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Door de levering van de bestelde goederen te aanvaarden bevestigt de Klant dat de levering volledig is, conform de orderbevestiging, en worden alle zichtbare gebreken gedekt.
6.2 Klachten in verband met de hoeveelheid en/of niet-overeenstemming dienen onverwijld bij levering (in geval van zichtbare gebreken), dan wel uiterlijk binnen de 7 dagen (in geval van verborgen gebreken) aan slow wine te worden gemeld per aangetekende zending en met vermelding van relevante gegevens (o.a. bestel- en factuurnummer), bij gebreke waaraan slow-wine elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.
6.3 Behoudens andersluidend dwingend recht of een andersluidende regeling, dienen klachten in ieder geval binnen de 12 maanden na datum van de levering te worden meegedeeld.
6.4 Slow wine zal niet instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou zijn ontstaan door oorzaken inherent aan de aard van het product (door onder meer, maar niet beperkt tot normale veroudering). Klachten met betrekking tot eventuele kurksmaak worden door slow wine wel steeds aanvaard.
6.5 Behoudens andersluidend dwingend recht, bestaat de waarborg van slow wine er enkel in dat goederen die als niet-conform worden erkend, naar keuze van slow wine kosteloos worden vervangen door identieke of minstens gelijkwaardige goederen. Indien het gebrekkige product niet langer in voorraad is, kan slow wine ervoor opteren de Klant een equivalent van het gebrekkige product te bezorgen (bv. een wijn van een recentere jaargang); of (2) terugname van het gebrekkige product, met creditering aan de Klant. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
6.6 De verleende waarborg vervalt indien kwaliteitsverlies en beschadigingen gevolg zijn van niet correcte behandeling of verkeerd gebruik van de producten door de Klant.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Indien slow wine (met inbegrip van haar werknemers) aansprakelijk zou zijn t.a.v. de Klant uit welke hoofde ook, is slow wine slechts aansprakelijk voor de (materiële en fysieke) schade veroorzaakt (i) door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde goederen of (ii) naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is slow wine niet aansprakelijk.
7.2 Ingeval slow wine aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van slow wine beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.3 Slow wine is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden).
7.4 De Klant vrijwaart slow wine voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan slow wine toerekenbaar is.
7.5 In geval van overmacht zal slow wine niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant en zal slow wine geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van slow wine worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende vijf werkdagen of meer voortduurt, zijn slow wine en de Klant gerechtigd de
overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering door slow wine zou hinderen en waarop de onderneming geen controle heeft.

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven volle eigendom van slow wine tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief kosten, intresten en schadevergoeding.

9. Ontbinding

9.1 Slow wine heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (in het bijzonder de betaling van facturen); (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of een WCO-procedure door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de Klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten c.q. andere door slow wine gevraagde zekerheden te stellen; of (v) indien slow wine goede redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens slow wine wel zal nakomen.
9.2 In geval van ontbinding heeft slow wine tevens recht op een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag als vergoeding voor de kosten, rente, winstderving en schade die slow wine heeft geleden, onverminderd het recht van slow wine om vergoeding van eventueel hogere schade te vorderen, en worden alle vorderingen van slow wine op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

10. Persoonsgegevens

10.1 De Klant geeft aan slow wine toestemming om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden in de administratie en voor nieuwsmailings van slow wine. De Klant geeft slow wine tevens toestemming deze gegevens aan de accountant over te maken voor de afhandeling van de boekhouding.
10.2 De Klant kan steeds om verandering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen mailings van slow wine meer wenst te ontvangen, ontvangt slow wine hierover een bericht van de Klant.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
11.2 Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van België.

Zakelijke gegevens

Handelsnaam: Footprint VOF
BTW-nummer: BE0554720927
Vestigingsadres: Bovenstraat 76, 3770 Riemst | België
Iban: BE28 5230 8067 9120
Bic: TRIOBEBB

Contactgegevens

Olga Haveman | olga@slow-wine.net | gsm +32 (0)468 18 94 93
Elias Fraikin | elias@slow-wine.net | gsm +31 (0)6 10 37 58 64

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

PRIVACYVERKLARING

Verwerking van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy. Voor zover wij persoonlijke informatie van u verzamelen, verwerken of gebruiken, gebeurt dit in overeenstemming met de geldende Europese voorschriften (‘GDPR-wetgeving’= General Data Protection Regulation).

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers uitsluitend om online-verkoop van onze producten te kunnen realiseren. Het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens van onze gebruikers vindt alleen na toestemming van de gebruiker plaats. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer het om gegronde redenen niet mogelijk is om vooraf toestemming te verkrijgen en wanneer de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke bepalingen toegestaan is.

Duur opslag

Uw persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra u aangeeft niet langer in het bestand opgenomen te willen zijn.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens die u beschikbaar heeft gesteld worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of ter voorkoming van fraude of wanneer dit wettelijk verplicht is. Wij kunnen uw persoonsgegevens slechts in overeenstemming met de wetgeving en voorschriften aan derden doorgegeven. Dit geldt in het bijzonder aan de externe dienstverleners van accountancy-, ICT- en transportdiensten waarmee wij samenwerken. Deze dienstverleners zijn alleen geautoriseerd om persoonlijke gegevens te gebruiken voor zover dit nodig is om hun diensten aan ons te leveren.

Nieuwsbrief

Wij bieden incidenteel een nieuwsbrief aan. In dat geval krijgt u de mogelijkheid om u aan of af te melden voor nieuwsbrieven. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u af te melden.

Rechten van betrokkenen

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heeft u het recht om ons een verzoek te sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen of kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens of de verwerking ervan beperken. U kunt dit verzoek per e-mail sturen aan:
Olga Haveman | olga@slow-wine.net | gsm +32 (0)468 18 94 93
Elias Fraikin | elias@slow-wine.net | gsm +31 (0)6 10 37 58 64
Desgewenst kan informatie worden ingewonnen bij de bevoegde overheidsinstanties.

Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs.